Godkänd rentalmodul

Publicerad 6/3, 2017 kl. 15:59

Medlemsföretagen i branschorganisationen Swedish Rental Association (SRA) har en mångårig och bred erfarenhet av ständig utveckling, tillverkning och uthyrning av - flyttbara lokaler för tillfälliga och flexibla behov.

Medlemmar med enheter som uppfyller SRA:s krav får använda begreppet ”Godkänd rentalmodul” som en kvalitetssäkring av branschens grundkrav.

Kriterierna för Godkänd rentalmodul är följande:

 

1. Hyrda lokaler för tillfälliga behov    

1.1 Rentalmoduler är avsedda för att skapa lokaler för tillfälliga behov under begränsade hyresperioder.    

 

2. Flexibel användning    

2.1 Rentalmoduler har standardiserade mått och kan liknas vid byggklossar med självbärande konstruktion. De kan byggas samman till valfri lokal och verksamhet.

2.2 Rentalmodulens flexibilitet gör det möjligt att skapa en tillfällig byggnad med anpassad storlek och form i flera våningar.

 

3. Byggda för att flyttas    

3.1 Genom den självbärande konstruktionen kan rentalmoduler enkelt transporteras och ställas upp på tillgänglig mark.

3.2 Rentalmoduler är konstruerade för att kunna flyttas ett stort antal gånger under sin livstid, för ny användning på annan plats.    

 

4. Helhetsåtagande och trygghet    

4.1 Genom SRA:s hyresvillkor erbjuds och regleras en trygg lösning med ett helhetsåtagande under hela hyresperioden.

4.2 SRA:s branschstandard med Godkända rentalmoduler ska fungera som ett beställarstöd vid upphandling av en tillfällig lokallösning med god verksamhetsmiljö.    

 

5. God byggkvalitet    

5.1 Tillverkning av rentalmoduler sker i enlighet med Boverkets aktuella byggregler (BBR) med dokumenterad egenkontroll, verifiering och kontinuerliga kvalitetsförbättringar för att de som en uppförd byggnad ska hålla överenskommen kvalitet.

5.2 Plan- och bygglag, PBL tillämpas inför och vid varje etablering av rentalmoduler.    

 

6. Säker etablering    

6.1 Arbetsberedning och etablering sker i samverkan med våra partners och leverantörer. En säker etablering utförs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter och SRA:s branschpraxis.

6.2 Vid varje etablering finns en strävan efter arbetsprocesser där transporter och energi används effektivt. Avfall ska omhändertas och återvinnas där möjlighet finns.    

 

7. God arbetsmiljö    

7.1 Branschen arbetar fortlöpande för en bättre miljö genom att bearbeta miljörisker och följa de miljödirektiv som gäller för lokaluthyrning.

7.2 De färdiga lokalerna blir den dagliga arbetsmiljön för många skilda verksamheter, ofta för barn och vuxna i olika åldrar. Rentalmodulerna utvecklas ständigt avseende material, design och funktion för att skapa goda inre miljöer. En Godkänd rentalmodul uppfyller ofta en högre nivå än permanenta lokaler och tillhandahåller på ett resurssnålt sätt god luftkvalitet, ljudkomfort, ljusförhållanden och ett bra inomhusklimat.    

 

8. Hållbar uthyrning    

8.1 Uthyrning är i grunden baserad på ett miljövänligt kretslopp. Naturresurser och råvaror återanvänds genom att rentalmodulerna tillverkas och används cirkulärt och kan anpassas för nästa beställares behov.

8.2 Våra medlemmar följer internationella överenskommelser för mänskliga rättigheter.    

8.3 I verksamheten ska alla anställda ges samma förutsättningar och möjligheter. Vid rekrytering efterfrågas mångfald för att uppnå hög kompetens, bred erfarenhet och utveckla goda kundrelationer.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×