Insatser för att få fler i byggjobb kan minska

Publicerad 26/6, 2017 kl. 17:13

Nyligen presenterade arbetsförmedlingen ny statistik kring arbetsmarknadsläget. För första gången sedan 2013 stiger antalet arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit utan arbete i 12 månader eller mer, fortsätter att öka. På ett år har antalet långtidsarbetslösa ökat med drygt 3 000 personer och uppgår nu till 149 000 personer.

“Vi ser med stigande oro på den tudelade arbetsmarknaden där arbetslösheten ökar samtidigt som det råder kompetensbristen inom byggbranschen. För att få fram de över 700 000 nya bostäder som krävs inom tio år behövs det också fler folk som bygger. Det är en fråga som regeringen satt fokus på när vi från branschen fick möjlighet att diskutera frågan med statsministern och bostadsministern”, säger Mats Åkerlind, tf vd på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier uppskattar att rekryteringsbehovet inom byggbranschen de kommande fem åren till nästan 40 000 personer bara för att täcka åldersavgångar. Redan idag anser sex av tio medlemsföretag att bristen på arbetskraft utgör ett hinder för att expandera. Branschen har ett skriande underskottet på välutbildade maskinförare, plattläggare, montörer, ingenjörer och tekniker.

“Tudelning av arbetsmarknaden är ett slöseri med mänskliga drivkrafter och ett växande hot mot Sveriges tillväxt. Därför krävs en rejäl översyn av bland annat yrkesvux”, fortsätter Mats Åkerlind.

Syftet med yrkesvux är att motverka långtidsarbetslöshet och arbetskraftsbrist på personer med yrkesutbildning. Det är utformat som ett statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial utbildning för vuxna som kommuner kan ansöka om. Fördelningen av platser mellan olika yrkeskategorier är alltför ojämn. Antalet elever inom med inriktning mot vård och omsorg var drygt 55 000 under perioden 2014 till 2015, medan bygg och anläggning bara stod för cirka 1000.

“Merparten av de statliga medlen till yrkesutbildning för vuxna har alltså gått till kommunernas egen kompetensförsörjning. När regeringen nu satsar på ett utökat ”regionalt yrkesvux” välkomnar vi det, förutsatt att det blir en bättre spridning på insatserna. Byggindustrins stora behov måste tillgodoses om bostadsmålet ska kunna uppfyllas”, avslutar Mats Åkerlind.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×