KONJUNKTURBAROMETERN - April 2018 - Uppåt i april, främst tack vare bygg- och industriföre

Publicerad 30/5, 2018 kl. 10:22

Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april, efter att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed till 110,4 vilket pekar på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.

Uppgången förklaras främst av än starkare signaler från tillverkningsindustrin, vars konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i april. Denna uppgång drivs i sin tur av industriföretagens uppjusterade produktionsplaner på tre månaders sikt samt en något ljusare syn på färdigvarulagren.

Även bygg- och anläggning bidrog åter på uppåtsidan. Konfidensindikatorn steg för andra månaden i rad och visar på ett betydligt starkare läge än normalt. Byggföretagen är fortsatt positiva om orderstockarnas storlek och planerar att nyanställa i betydligt större utsträckning än normalt.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln föll hela 5,3 enheter i april, till en nivå strax över det historiska genomsnittet. Det är framför allt nedjusterade förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna som förklarar nedgången.

Signalerna från tjänstesektorn dämpades ytterligare något i april. Konfidensindikatorn visar dock på ett något starkare läge än normalt och företagens samlade omdömen om uppdragsvolymerna ligger betydligt över det historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt men ligger kvar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Mikroindex föll samtidigt till den lägsta nivån på över tre år. Nedgången förklaras främst av att hushållen ytterligare sänkt sina förväntningar på hur mycket pengar de planerar att lägga på kapitalvaruinköp de närmaste tolv månaderna.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×