KONJUNKTURBAROMETERN: Hushållen förväntar sig försämrad svensk ekonomi det kommande året

Publicerad 21/11, 2018 kl. 10:12

Barometerindikatorn föll något i oktober, från 111,2 i september till 108,0. Samtliga sektorer bidrog till nedgången. Nivån pekar, trots nedgången, på att läget i ekonomin är fortsatt starkare än normalt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll för andra månaden i rad i oktober men pekar fortsatt på ett betydligt starkare läge än normalt. Nedgången förklaras av svagare signaler från konsumtions- och insatsvaruindustri. Signalerna från investeringsvaruindustrin blev tvärtom något starkare i oktober.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll från 106,2 till 103,3 i oktober. Bägge ingående frågor, synen på orderstockarna i nuläget samt anställningsplanerna på tre månaders sikt, bidrog till nedgången.

Detaljhandelns konfidensindikator, som steg rejält förra månaden, föll tillbaka till en nivå strax över det historiska genomsnittet i oktober. Dagligvaruhandeln är den bransch som håller uppe konfidensindikatorn för detaljhandeln över det historiska genomsnittet. De andra delarna av detaljhandeln, motorfordons- och sällanköpshandeln, har konfidensindikatorer som ligger under det normala.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll också tillbaka i oktober efter en förhållandevis stor uppgång i september. Främst är det sänkta förväntningar på efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna som förklarar nedgången.

Hushållens konfidensindikator föll 4,0 enheter i oktober, till en nivå nära det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras främst av att fler hushåll förväntar sig en försämring av den svenska ekonomin på tolv månaders sikt.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×