KONJUNKTURBAROMETERN Januari 2018 Ljust stämningsläge trots svagare signaler

Publicerad 20/2, 2018 kl. 15:24

Barometerindikatorn föll från 112,0 i december till 110,2 i januari, men pekar fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi. Nedgången förklaras främst av svagare signaler från tillverkningsindustrin och de privata tjänstenäringarna. Även hushållens konfidensindikator föll, om än marginellt, till följd av en något mindre positiv syn på svensk ekonomi. Däremot stärktes synen på den egna ekonomin ytterligare.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator har fallit jämförelsevis mycket de senaste två månaderna, men visar fortfarande på ett betydligt starkare läge än normalt. Nedgången i januari förklaras främst av en dämpning i synen på orderstockarna som vid förra mätningen nådde en historisk högstanivå. Produktionsplanerna, som

justerades ner en hel del förra månaden, ligger kvar på denna något lägre nivå som dock fortfarande indikerar en starkare produktionstillväxt än normalt framöver.

Efter att ha fallit två månader i rad var konfidensindikatorn för bygg och anläggningsverksamhet i stort sett oförändrad i januari. Nivån pekar, trots de senaste månadernas nedgång, på ett betydligt starkare läge än normalt. Byggföretagens syn på orderstockarnas storlek dämpades något för fjärde månaden i rad medan anställningsplanerna stärktes marginellt.

Detaljhandelns konfidensindikator har inte ändrats nämnvärt sedan decembermätningen och indikerar fortsatt ett starkare läge än normalt. De mest positiva signalerna kommer från livsmedelshandeln medan specialiserad butikshandel och handel med motorfordon rapporterar om ett historiskt genomsnittligt läge.

Konfidensindikatorn för tjänstenäringarna föll i januari, främst till följd av något svagare signaler om utvecklingen av den egna verksamheten och om efterfrågeutvecklingen de senaste månaderna. Efterfrågeutveckligen uppges dock ha varit starkare än normalt.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×