KONJUNKTURBAROMETERN - Mars 2018 - Hushållens syn på ekonomin dämpades

Publicerad 3/5, 2018 kl. 14:06

I mars föll barometerindikatorn för fjärde månaden i rad, från 109,4 till 108,4. Trots de senaste månadernas nedgång visar indikatorn på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången i mars förklaras av en ytterligare dämpning i hushållens syn på ekonomin samt något svalare signaler från tjänstesektorn.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator har inte ändrats nämnvärt och visar fortsatt på ett mycket starkt läge. Omdömena om orderstockarna är historiskt starka och jämförelsevis få företag är missnöjda med storleken på sina lager. Produktionsplanerna ligger kvar i nivå med det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för bygg och anläggning återhämtade sig efter förra månadens fall och pekar åter på ett betydligt starkare läge än normalt. Omdömena om orderstockarna stärktes ytterligare något och anställningsplanerna justerades upp igen efter förra månadens nedgång.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln är i stort sett oförändrad från förra månaden. Företagen rapporterar visserligen om en svagare försäljningsutveckling än normalt de senaste månaderna men är samtidigt mycket optimistiska om den kommande utvecklingen.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll till följd av svagare signaler om hur företagens verksamhet utvecklats de senaste månaderna. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna är dock oförändrat optimistiska.

Hushållens konfidensindikator föll för fjärde månaden i rad men pekar trots dämpningen på att hushållen är något mer positiva än normalt. Framför allt var det synen på den svenska ekonomin som försämrades i mars.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×