KONJUNKTURBAROMETERN November 2017

Publicerad 7/12, 2017 kl. 14:22

Positiva hushåll ser låg risk för arbetslöshet.

Barometerindikatorn steg från 113,4 i oktober till 114,1 i november. Nivån visar på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. I näringslivet bidrog tillverkningsindustri och detaljhandel till uppgången. Hushållens konfidensindikator steg för andra månaden i rad i november. Hushållen bedömer dessutom risken att själv bli arbetslös som den lägsta på sexton år.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg från 121,2 i oktober till 121,9 i november och pekar på ett fortsatt mycket starkt läge för industrin som helhet. Signalerna är fortsatt starka på bred front bland industrins delbranscher.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 2,5 enheter i november på grund av att byggföretagens syn på orderstockarnas storlek dämpats något. Nivån på indikatorn visar dock fortsatt på ett betydligt starkare läge än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg för andra månaden i rad, från 103,2 till 104,0. Av detaljhandelns delar är det dock endast livsmedelhandeln som bidrar till uppgången i den samlade indikatorn.

Konfidensindikatorn för tjänstenäringarna är oförändrad från förra månaden och uppgår till 104,7, vilket visar på ett något starkare läge än normalt. Tjänsteföretagens syn på uppdragsvolymen är fortsatt betydligt ljusare än normalt, även om den dämpades något i november, och förväntningarna på efterfråge- och sysselsättningsutveckling är oförändrat optimistiska.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×