KONJUNKTURBAROMETERN: Ökad optimism i detaljhandeln

Publicerad 8/9, 2017 kl. 11:43

Barometerindikatorn steg från 111,7 i maj till 112,1 i juni och visar på ett fortsatt mycket positivt stämningsläge i ekonomin. Under juli steg barometerindikatorn marginelt i jämförelse med junis siffror. Detaljhandeln är den sektor som sticker ut mest med en uppgång i konfidensindikatorn på hela 6,9 enheter i juni.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri pekar fortsatt på ett mycket starkt läge inom industrin. Framför allt är industriföretagen ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget. Antalet anställda uppges ha ökat de senaste månaderna och de optimistiska anställningsplanerna inför kommande tre månader signalerar om fortsatta nyanställningar.

Även byggföretagen ser fortsatt positivt på orderstockarnas storlek i nuläget. Förväntningarna på byggandet är fortfarande jämförelsevis höga men har trendmässigt dämpats under årets första del. En ökad andel husbyggare uppger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ett ökat byggande, trots en stark sysselsättningsutveckling de senaste månaderna.

Detaljhandelns konfidensindikator steg hela 6,9 enheter i juni och visar nu på ett starkare läge än normalt. Ökningen kan främst kopplas till förbättrade försäljningsutfall de senaste månaderna och ett minskat missnöje med varulagrens storlek.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna ändrades inte nämnvärt i juni utan ligger kvar en bit över det historiska genomsnittet. Tjänsteföretagen är fortsatt jämförelsevis nöjda med nuvarande uppdragsvolym och anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är i juni mycket optimistiska.

Barometerindikatorn steg som sagt marginellt från 112,2 i juni till 112,4 i juli men pekar fortsatt på ett mycket positivt stämningsläge i ekonomin. Alla företagsindikatorer visar på ett starkare eller mycket starkare läge än normalt där tillverkningsindustrin är mest optimistisk. Hushållens konfidensindikator sjönk något i juli men ligger fortfarande över det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrin rapporterar fortsatt om ett mycket starkare läge än normalt och konfidensindikatorn steg marginellt till 120,3 i juli från 119,9 i juni. Företagens samlade bedömning av storlekarna på de totala orderstockarna ligger på en rekordhög positiv nivå. Samtidigt uppger ungefär fyra av tio företag att de har brist på tekniska tjänstemän vilket är fler än någon gång under de senaste 30 åren.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i juli och visar på ett fortsatt mycket starkt läge. Sysselsättningen uppges ha ökat de senaste månaderna, men fortfarande rapporterar en mycket hög andel av företagen att brist på arbetskraft är det främsta hindret för byggandet.

Detaljhandelns konfidensindikator föll tillbaka något med 0,8 enheter. Nedgången förklaras av ett visst ökat missnöje med varulagren i nuläget. Företagen rapporterar däremot om en gynnsam försäljningssituation och har fortsatt optimistiska förväntningar.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 0,6 enheter i juli och visar på ett starkare läge än normalt. Trots en rapporterat stark sysselsättningsutveckling bedöms bristen på personal vara mycket stor. Inte sedan 2007 har bristtalet varit högre och störst uppges bristen vara bland arkitekter och datakonsulter.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×