KONJUNKTURBAROMETERN Oktober 2017

Publicerad 3/11, 2017 kl. 10:05

Mest positiva synen på efterfrågeläget på 10 år
Barometerindikatorn sjönk marginellt i oktober, från 113,9 i september till 113,3.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll förvisso i oktober, men från det högsta värde som uppmätts i undersökningen. Den landar på 121,1 vilket också är en historiskt hög nivå. Industriföretagen är fortsatt mycket nöjda med orderstockarna och produktionskapaciteten har byggts ut ytterligare. Kapaciteten anses trots det inte vara tillräcklig och det främsta hindret för ökad produktion uppges inte längre vara efterfrågeläget utan brist på maskin- och anläggningskapacitet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,2 enheter och visar på ett fortsatt mycket starkt läge.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,9 enheter i oktober, främst till följd av mer positiva signaler om de senaste månadernas försäljningsutveckling. Indikatorn pekar på ett något starkare läge än normalt inom detaljhandeln.

Tjänsteindikatorn, som länge legat stabilt en bit över det historiska genomsnittet, ökade med 0,4 enheter. Antalet anställda uppges ha ökat i jämförelsevis stor omfattning de senaste månaderna. Trots det är andelen tjänsteföretag som uppger att de har brist på personal den största sedan 2003. Arbetskraftsbrist anses också vara det främsta hindret för verksamheten.

Företagen tror att inflationen kommer att uppgå till 1,3 procent om tolv månader. Motsvarande siffra var i juli 1,2 procent. Hushållens inflationsförväntningar uppgår till 2,8 procent jämfört med 2,5 procent i september.

 

 

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×