KONJUNKTURBAROMETERN

Publicerad 26/4, 2017 kl. 14:22

Mars 2017
Företagen ser ljust på den närmaste framtiden

Barometerindikatorn föll i mars för tredje månaden i rad, från 110,8 i februari till 109,2. Nedgången drivs av tillverkningsindustrin och hushållen. Barometerindikatorn visar dock på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin och samtliga ingående sektorers konfidensindikatorer ligger över eller till och med betydligt över sina historiska genomsnitt.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri föll 3,3 enheter i mars, men ligger kvar på en betydligt högre nivå än normalt. Nedgången förklaras främst av mindre optimistiska produktionsplaner för de närmaste månaderna.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg istället 3,5 enheter till följd av en ännu ljusare syn på orderstockarna och rejält uppjusterade anställningsplaner.

Indikatorn för detaljhandel ändrades inte nämnvärt i mars utan ligger kvar något över normalnivå. Företagen rapporterar dock fortsatt om svagare försäljningstillväxt än normalt trots upprepade förväntningar om motsatsen.

Även tjänsteindikatorn är i stort sett oförändrad och visar på ett starkt läge och optimistiska förväntningar i tjänstesektorn.

Hushållens konfidensindikator föll 1,7 enheter i mars. Nedgången beror främst på att synen på den egna ekonomin dämpats något jämfört med förra månaden. Hushållens syn på svensk ekonomin är i stort sett oförändrad och fortsatt i nivå med det historiska genomsnittet.

 

 

 

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×