Bra uppslutning på Rentalföretagens höstmöte

Publicerad 23/12, 2023 kl. 12:33

I november höll branschföreningen Rentalföretagen sitt höstmöte. Intresset för att samlas och föra branschen framåt, stärka kvaliteten hos medlemmarna och samverka fortsätter med ökad styrka, det var både uthyrar- och leverantörsmedlemmar rörande ense om.

Den 16:e november var det åter igen dags för Rentalföretagens höstmöte. Som alltid samlade mötet en stor skara deltagare från hela landet som landade på drygt 120 personer fördelade på både uthyrare och leverantörer. Mötet hölls i Ballroom på Scandic Infracity i Bredden norr om Stockholm. Många långväga gäster valde att anlända redan på kvällen den 15:e november för en gemensam middag på restaurang Nonnos som ligger strax intill hotellet.

 

Presentation ny på jobbet Monika Rubensson Branschansvarig

Höstmötet den 16:e november började med fika och mingel redan klockan 08.00 och klockan 09.00 hälsades alla deltagare välkomna av Rentalföretagens Ordförande Bodel Blom och VD Anna Sjöblom. Efter genomgång av säkerheten och dagens agenda lämnades ordet över till Monika Rubensson som är Rentalföretagens branschansvarige. Monika gav en personlig presentation och berättade om hennes uppgifter inom Rentalföretagen. Monika har bland annat arbetat med marknadsföring och försäljning under 18 år inom JLG och dessförinnan 13 år på Eriksson. Monika anställdes i Rentalföretagen den 1:a augusti och har vid det här laget hunnit bli varm i kläderna, men höstmötet blev ett bra tillfälle för henne och medlemmarna att lära känna varandra. Monika framhöll att hon trivs bra i sin nya roll och känner sig väldigt uppskattad på jobbet. Som branschansvarig jobbar hon med många olika uppgifter och sitter bland annat med i föreningens olika utskott.

Dagen fortsatte sedan med den första partnerpresentationen som hölls av Hiltis Product Manager Mika Bagge som presenterade Hiltis system för hantering av Hiltis verktyg på arbetsplatsen. Det nya systemet syftar till att förbättra utnyttjandet och servicen av maskinerna så att de alltid håller högsta kvalitet i arbetet. En nyhet är Hilti On Track som är ett litet tag eller puck som fäst på maskinen och som bland annat lokaliserar maskinen och känner av hur mycket den används. Tagens batteri räcker hela tre år. Track Unit har tagits fram i partnerskap med Trackunit. 

 

Produktinformation och vad som händer inom utskotten

Efter Hiltis presentation var det dags för Arbetsmiljöutskottet att presentera sitt arbete. På scen var Eric Nordin Affärsutvecklingschef Ramirent, som berättade att ett syfte med utskottet är att arbeta med branschgemensamma frågor som har fokus på att förbättra arbetsmiljön i små och stora bolag. Stora och viktiga frågor är naturligtvis hur vibrationerna, byggdamm, hantering av kapmaskiner och farligt gods på arbetsplatsen kan göras säkrare och mindre miljöfarligt. Andra viktiga frågor på agendan är jämställdheten på arbetsplatsen, fallskydd med mera.

Efter det tog Fredrik Ålund Business Line Manager från Atlas Copco vid och berättade om företagets strävan att bidra till att nå klimatmålen. Han framhöll och visade på de närmaste årens ökning av laddningsbara fordon på arbetsplatsen och vikten av att mobilt kunna ladda och generera kraft på arbetsplatsen. Här spelar Atlas Copco en viktig roll i sitt utvecklade av hållbara och miljövänliga mobila kraftaggregat som generatorer, elverk och kompressorer. Fredrik berättade att det är mycket viktigt att tillverkarna tar en aktiv roll och sitt ansvar i arbetet i ett tidigt skede. Atlas Copco har redan hunnit långt i detta arbete och har idag ett brett utbud av olika typer av mobila lösningar som exempelvis mobila solcellsparker som kan byggas upp på arbetsplatsen. Flera intressanta projekt med mobila laddningsstationer är i full drift i både Sverige och Norge.

 

Värdet av medlemskap i ERA

Efter fika och mingel i hotellets vinterträdgård fortsatte dagen med en presentation om Rentalföretagens medlemskap i den europeiska branschföreningen European Rental Association, ERA. Rentalföretagen har sedan länge ingått i ERA och var tidigare medlemmar som Swedish Rental Association i början av 2000. Under en period var Cramo Groups nuvarande CEO, Martin Holmgren ordförande i ERA. Presentationen hölls av Helena Larsson Vice ordförande styrelsen och Mathias Boström Ledamot styrelsen. Man framhöll värdet av att vara medlemmar och även att Rentalföretagen kan bidra med en hel del till ERA också då det finns en lång och god tradition av maskinuthyrning i Sverige och Norden, flera av de riktigt stora aktörerna internationellt är nordiska. Man berättade också att en delegation från Rentalföretagen närvarade vid ERAs årliga konvent som i år hölls i Maastricht i juni. Mötet hade lagts samtidigt med mässorna Apex och ERA Rental Show som SRT rapporterade om tidigare i år. Ett viktigt fokus på konventet i Maastricht var att hitta verktyg för att tydliggöra hur ERA arbetar runt om i Europa. För att tydliggöra ERAs arbete beslutades vid konventet att starta upp något som man kallar European Rental Week i alla medlemsländer som kommer att vara vecka 41 varje år. En viktig fråga inom ERA är naturligtvis batteridriften men vad gäller större maskin så kommer man även verka för vätgasdrift. Många andra viktiga frågor ventilerades på ERAs årsmöte som hållbarhet, people management, prissättning, framtidens uthyrningsbransch med mera. Det hölls också en stor middag i Maastricht med över 800 deltagare och under middagskvällen delades European Rental Awards ut. Här framhölls att även svenska uthyrare och tillverkare borde nominera sig till detta pris. Vi har mycket att bidra med. ”Vi måste börja ta lite mera plats ute i Europa”, framhöll Helena Larsson.

 

Förslag till stämman - Nya medlems- och partnerkriterier

Dagen fortsatte sedan med en grupparbeten vid borden. Man diskuterade bland annat behovet att ute på depåerna ha produkthandledningar för maskiner på fler språk än idag. Vad kan leverantörerna bidra med här.

Dagen fortsatte sedan med en presentation av förslag på föreningens medlems- och partnerkriterier. En arbetsgrupp jobbar med att ta fram ett förslag som presenterades av Mikaela Högberg Ledamot styrelsen och Thomas Sandberg Suppleant styrelsen. Det behövs en översyn av nuvarande medlems- och partnerkriterier för att både medlemmar och partners ska bli bättre på deras specialområde. Viktigt också att det sätts tydliga krav på vad som krävs av både uthyrare och partners. Några exempel på föreslagna kriterier är att medlemmar och partners skall vara registrerade för moms och F-skatt, kunna framvisa en årsredovisning utan allvarliga brister, ha SNI-koder som överensstämmer med rentalbranschen, medlemmar ska bedriva en strukturerad maskinuthyrning eller marknadsföra och sälja produkter för uthyrning, bara juridiska personer kan vara medlemmar i Rentalföretagen, utländska företag som är medlemmar skall ha ett fast driftställe i Sverige, m m. Efter denna presentation följde arbete i grupper vid borden där de föreslagna kriterierna diskuterades. Några kommentarer var att som nybildat bolag kan det vara svårt att leva upp till en del av kriterierna inledningsvis. Här kanske goda referenser kan hjälpa till under den inledande tiden då verksamheten startas upp.

 

Värdet på den svenska rentalmarknaden

Nästa presentations hölls av Johan P Bång Ledamot styrelsen som presenterade siffror för den svenska rentalmarknaden idag.  Idag finns 63 uthyrningsföretag i föreningen, antalet depåer är dock många fler. Sammantaget omsätter 22 miljarder svenska kronor och sysselsätter nästan 6000 anställda. Vinsten i branschen ligger på knappt två miljarder kronor. Sedan 2018 har branschen inte ändrat sig nämnvärt mycket vare sig uppåt eller nedåt. Dock kan sägas att de långfristiga skulderna har ökat något medan vinsten gått ner. I landet finns ytterligare 1322 företag som inte är medlemmar men som delar samma SNI-kod, 77320. Till största delen är detta ganska små bolag och lägger man till dessa landar omsättningen på 29 miljarder kronor och antal anställda på 7942. Vinsten går då upp till 2,7 miljarder kronor. Sedan pandemin startade är nedgången i bolagen ganska likvärdig mellan små, medelstora och stora bolag. Presentationen utmynnade i en övning där mötets deltagare uppmanades att uppskatta hur deras omsättning kommer at förändras under de kommande 12 månaderna. Man skulle i grupper rita och ange i procent hur omsättningen skulle komma att förändras. Merparten av grupperna ansåg i genomsnitt att de kommer ske en svag ökning på mellan 0-5 procent medan några trodde på nedgång. Någon grupp hävdade att branschen kommer att öka med omkring 10%. Innan avbrott för lunch höll Stefan Bergsten Sales Manager Distribution från Husqvarna Construction en presentation av de senaste nyheterna från tillverkare. Många av de nya maskinerna har batteridrift. Man släpper en ny större och säkrare batteridriven kapmaskin samt nya batteridrivna stofthanterare, DE120H Pace. Dessutom kommer det en ny batteridriven vibroplatta. Utöver detta kommer nya diamantverktyg samt att man övergår till att tillverka alla sina emballage i papp istället för plastmaterial. Man lanserar också en ny och säkrare arbetshjälm och arbetsjackor i Kevlar. Stefan flikade också in att Husqvarna också har ett tag eller puck som fäst på deras maskiner för att registrera användning och var maskinen befinner sig m m.

 

Säker Specialist, vad är det?

Efter denna föreläsning var mötet framme vid lunch och en timme för mingel. Efter lunch handlade den första föreläsningen om Säker Specialist som hölls av Peter Wipp projektledare. Begreppet Säker Specialist myntades hos Branschrådet inom Byggföretagen och började som ett SBUF-projekt 2022. Tanken med Säker Specialist är att skapa en sundare konkurrens och de som certifierats under Säker Specialist borgar för att ett arbete utförs korrekt och med rätt kvalitet i utförandet. Att ett företag innehar Säker Specialist berättar också lite om bolaget som utför jobbet. Att de är ett bolag som betalar sina skatter och utbildar sin personal löpande. Det blir en trygghet för slutkunden. Inom Säker Specialist fångas både tekniska frågor men också mjuka värde upp. Slutkunden ska känna sig trygg i att  använda företag som är anslutna till Säker Specialist. ”Man kan säga att Säker Specialist är en kvalitetsmärkning, ett gemensamt varumärke och ett skyltfönster mot beställarna”, berättade Peter Wipp.

Inom konceptet Säker Specialist kommer en rad olika undercertifieringar att rymmas, som exempelvis Behörig Hisstekniker som är en certifiering som man börjat jobba med inom Hissutskottet. Konceptet är klart men kommer att sjösättas under 2024. Ett annat exempel är Behörig Hetvattenmontör där man arbetar med en certifiering inom Energi- & Klimatutskottet, något som SRT skrev om i nummer 5-2023. Utbildningen och certifieringen Behörig Hetvattenmontör kommer att öka säkerheten både för slutkunden och operatören för att skapa en säkrare arbetsplats. I alla dessa arbeten med Säker Specialist är naturligtvis även leverantörerna engagerade och i fallet Behörig Hetvattenmontör är exempelvis Elbjörn, TSR och Holte med i utformandet av utbildningen.

Eftermiddagen fortsatte med flera grupparbeten och diskussioner i lite större grupper fram till eftermiddagsfika. Som avslutning på konferensdelen av dagen hölls en inspirationsföreläsning av Elaine Eksvärd.

 

Inspirationsföreläsning av Elaine Eksvärd

Elaine Eksvärd är en välkänd föreläsare och retorikexpert inom kommunikation och Ledarskap. Hon lär ut de retoriska knepen för att man i olika branscher i detta fall som uthyrare eller leverantör ska bli bättre på att föra fram sitt budskap. Under föreläsningen berättade hon om sin bakgrund, med en mamma från Brasilien och en pappa från Sverige.  Hon berättade om hur man i sin yrkesroll och även privat ska navigerar sig fram i olika sociala landskap, tolkar generationskoder, genomskåda härskartekniker och snacka på ett sätt så man får människor med sig. Förutom att vara egenföretagare och flitigt anlitad retorikexpert är Elaine även författare med flera bästsäljare på meritlistan.  Efter Elaines föreläsning avslutades dagen med en sammanfattning och reflektioner över vad som förmedlats under dagen. På kvällen hölls en gemensam middag på restaurang Nonnos som började med en välkomstdrink. En bra bit över 100 personer hade samlats till middagen.

Rentalföretagens stämma, Rentaldagen 2024 är satt till den 25 april 2024 i Stockholm. Var i Stockholm är dock inte helt bestämt ännu.

www.rentalforetagen.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×