hårt arbete för effektivare samarbete mellan beställare och upphandlare av hyresmoduler

Publicerad 23/12, 2023 kl. 12:44

Hyresmoduler är en viktig komponent för privat och offentliga sektorn för att möta tillfälliga lokalbehov i samband med snabba förändringar som stora barnkullar, nya vårdbehov och plötsliga händelser som vatten läckor och bränder. Rentalföretagens Modulutskott samlar aktörer inom hyresmoduler, en bransch som växer i takt med att behovet av tillfälliga lokaler i samhället ökar. Genom sitt engagemang och expertis bidrar utskottets medlemmar till att forma en mer hållbar och effektiv framtid för hyresmoduler. Efter idogt arbete under det senaste året ser vi nu resultatet av Modulutskottets jobb när Rentalföretagen lanserar Standardvillkor för hyresmoduler.

Under året har vi i Svensk Rental publicerat artiklar om några av Rentalföretagens nio utskott och här visat vad och hur mycket arbetet som faktiskt görs samt att belysa hur viktigt deras arbete är för att driva uthyrningsbranschen framåt. I denna utgåva av tidningen har turen kommit till Modulutskottet inom Rentalföretagen.

 

Cirka 60 000 moduler på den svenska marknaden

Hyresmoduler är ett specialområde inom uthyrning. I samband med ny- och ombyggnationer finns det ofta ett behov av att lösa temporära och akuta lokalproblem - för barnomsorg, skola, vård, tillfälligt boende och andra verksamheter. I dessa fall fyller moduler en viktig samhällsfunktion. Uppskattningsvis finns idag cirka 60 000 moduler på den svenska marknaden.

Modulutskottet bildades 2009 med syfte att skapa tydlighet om tillämpningen av befintliga regelverk och för att påverka utformningen av nya regler. Arbetet i modulutskottet utgår från specialiserade frågeställningar och arbetsgrupper med representanter från hela branschen. Modulutskottet arbetar med riktad kommunikation och samverkar med politiker, upphandlare och ansvariga myndigheter för en långsiktig samverkan som klargör hyresmodulers syfte och förutsättningar i förhållande till permanent bebyggelse. 

Rentalföretagens Modulutskott har varit aktivt i att främja innovation och hållbarhet inom branschen. Arbetet innefattar en omfattande analys av marknadstrender, identifiering av branschutmaningar och främjande av bästa praxis inom sektorn. Genom att uppmuntra till användning av miljövänliga material och energieffektiva designlösningar, bidrar utskottet till en mer hållbar utveckling av tillfälliga lokaler. Denna inriktning mot hållbarhet är inte bara bra för miljön, utan också för att skapa långsiktigt värde för både leverantörer och beställare.

Utbildning och kunskapsdelning är en annan viktig del av utskottets arbete. Genom att anordna seminarier, workshops och utbildningar, strävar Modulutskottet efter att höja kompetensnivån inom branschen. Detta inkluderar allt från tekniska aspekter av modulkonstruktion till komplexiteten i upphandlingsprocessen.

 

Förbättra förståelse och samarbete

En av de största utmaningarna som utskottet har tagit sig an är att förbättra förståelsen och samarbetet mellan olika aktörer inom hyresmodulmarknaden. Detta inkluderar att bygga broar mellan offentliga beställare och privata leverantörer, för att säkerställa att båda sidors behov och förväntningar möts på ett effektivt sätt.

”Under de senaste åren har offentliga verksamheter haft stora utmaningar när det gäller upphandling av tillfälliga lokallösningar. En central problematik har varit avsaknaden av tydliga ramar och balanserade villkorsunderlag för att hantera upphandling av hyresmoduler”, berättar Jonas Wallstedt, sammankallande i Rentalföretagens Modulutskott

Denna brist på klarhet och struktur har inte bara lett till ineffektivitet och fördröjningar i processen, utan också till en ökad risk för missförstånd och konflikter mellan beställare och leverantörer. Otydlighet har dessutom försvårat för företagen att göra ekonomiska bedömningar, vilket ökar prislappen i form av en högre riskpremie – en premie som många gånger betalas av skattebetalare. 

 

Nya avtalsvillkor

Under 2023 har Rentalföretagen därför lagt fullt fokus på att ta fram lättillgängliga och välfungerande standardiserade avtalsvillkor för offentlig upphandling. Villkor som upphandlande myndigheter kan – och vill – använda sig av. 

Arbetet med nya standardvillkor för hyresmoduler har grundats på tre centrala principer:

•    Tydlighet – syftar till att eliminera de gråzoner som tidigare har lett till missförstånd och tvister. Genom att klart och tydligt definiera ansvarsområden, kvalitetskrav och tidsramar, kan både beställare och leverantör gå in i avtal med en klar förståelse för vad som förväntas av dem. 

•    Ömsesidighet – de nya villkoren ska säkerställa att både beställarens och leverantörens intressen och behov beaktas. Detta är avgörande för att bygga långsiktiga och hållbara relationer mellan offentliga verksamheter och leverantörer av tillfälliga lokaler. Genom att uppmuntra till en dialog och förståelse för varandras perspektiv, kan man undvika många av de konflikter som annars kan uppstå.

•    Balans – mellan beställare och leverantör är en grundsten i de nya villkoren. Det handlar om att skapa en rättvis och jämn spelplan, där ingen part känner sig missgynnad. Denna balans är avgörande för att upprätthålla en sund och konkurrenskraftig marknad, där kvalitet och service står i centrum.

”Vi vill göra upp med det som varit och ta fram avtal som står på en robust juridisk grund – därför har vi valt att vända oss till en av landet främsta experter inom området”, berättar Anna Sjöblom, vd, Rentalföretagen.

De nya standardvillkoren för hyresmoduler är framtagna i nära samarbete med beställarsidan, vilket säkerställer att de speglar behoven och förväntningarna från båda parter i en upphandlingsprocess. De slutliga villkoren har genomgått en remissprocess, där över tio offentliga aktörer har haft möjlighet att ge feedback och bidra med insikter.

”Genom att införa tydligare, mer ömsesidiga och balanserade villkor, kan vi förvänta oss en mer effektiv och harmonisk upphandlingsprocess. Detta gynnar inte bara de offentliga verksamheterna och leverantörerna, utan bidra också till en bättre service för invånarna”, avslutar Anna Sjöblom, vd, Rentalföretagen.

Efter Rentalföretagens stora arbete är det nu upp till både beställare och leverantörer att omfamna de nya villkoren och arbeta tillsammans för att säkerställa att de blir levande och effektiva verktyg i framtida upphandlingar av hyresmoduler.

www.rentalforetagen.se

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×