KONJUNKTURBAROMETERN: Barometerindikatorn backar för fjärde månaden i rad

Publicerad 5/9, 2019 kl. 11:30

Barometerindikatorn föll i augusti för fjärde månaden i rad, från 96,4 i juli till 94,9. Den pekar på ett svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll. Mest bidrog ytterligare svagare signaler från tillverkningsindustrin vars konfidensindikator fallit med mer än 25 enheter det senaste året.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll till 94,8 i augusti och visar på ett jämförelsevis svagt läge. Såväl synen på orderstockarnas storlek i nuläget som produktionsplanerna på tre månaders sikt bidrog till nedgången. Men medan nivån på företagens produktionsplaner är betydligt lägre än normalt är synen på orderstockarna ungefär i linje med det historiska genomsnittet.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggning föll i augusti, efter en lika stor uppgång i juli. Den hamnar därmed åter i nivå med det historiska genomsnittet och pekar på ett normalstarkt läge inom bygg- och anläggningsverksamhet. Nedgången förklaras av företagens nedjusterade anställningsplaner som pekar på i stort sett oförändrad sysselsättning de kommande tre månaderna.

Detaljhandelns konfidensindikator föll 1,0 enheter i augusti men ligger fortsatt något över det historiska genomsnittet. Nedgången beror främst på ett ökat missnöje med varulagrens storlek.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg marginellt i augusti, men ligger fortsatt under det historiska genomsnittet. Uppgången drivs av företagens något starkare signaler om hur den egna verksamheten utvecklats de senaste månaderna.

Hushållens konfidensindikator minskade 2,5 enheter i augusti efter en lika stor ökning i juli. Den uppgår till 94,0 vilket pekar på en jämförelsevis svag syn på ekonomin bland hushållen. Främst förklaras nedgången av att hushållens förväntningar på den svenska ekonomin blev ännu mer pessimistiska.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×