KONJUNKTURBAROMETERN: Byggindustri med starkare stämningsläge i november

Publicerad 23/12, 2019 kl. 12:24

Barometerindikatorn steg marginellt i november, från 94,0 i oktober till 94,7. Indikatorns nivå pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ändrades inte nämnvärt i november och ligger kvar en bit under det historiska genomsnittet. Mest pessimistiska är företagen inom insatsvaruindustrin. Att den sammanfattande indikatorn understiger det normala förklaras av industriföretagens jämförelsevis dämpade produktionsplaner för de närmaste månaderna. 

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger kvar på ungefär samma nivå som förra månaden och pekar som tidigare på ett något starkare stämningsläge än normalt. 

Detaljhandelns konfidensindikator steg 3,1 enheter i november till följd av höjda förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna. Det är framför allt inom sällanköpshandeln som förväntningarna skruvats upp. 

Även tjänstesektorns konfidensindikator steg något i november men understiger fortsatt det historiska genomsnittet. Uppgången drivs främst av något starkare signaler från företagen om hur den egna verksamheten utvecklats de senaste tre månaderna. 

Hushållens konfidensindikator föll något i november och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt bland hushållen. Den låga nivån på indikatorn förklaras främst av ovanligt pessimistiska förväntningar på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas det kommande året.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×