KONJUNKTURBAROMETERN: Byggindustrin fortsatt stark

Publicerad 29/5, 2019 kl. 16:23

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i april, till 102,7. Uppgången förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt i april och pekar fortsatt på ett starkare läge än normalt. Starkast är signalerna från konsumtionsvaruindustrin men även investeringsvaruindustrins konfidensindikator ligger på en nivå klart över det historiska genomsnittet. Insatsvaruindustrin rapporterar däremot om ett något svagare läge än normalt. 

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i april och överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Byggföretagen är jämförelsevis nöjda med innevarande orderstock vilket förklarar att konfidensindikatorn överstiger 100. Förväntningarna på utvecklingen framöver är däremot pessimistiska. Särskilt pessimistiska är företagen om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt. 

Detaljhandelns konfidensindikator steg 4,4 enheter i april och överstiger åter det historiska genomsnittet. Såväl sällanköps- som motorfordonshandel bidrog till uppgången medan dagligvaruhandeln rapporterar om ett ungefär oförändrat läge. 

Tjänstesektorns konfidensindikator föll tillbaka marginellt efter förra månadens relativt kraftiga uppgång. Indikatorn pekar därmed på ett något svagare läge än normalt i tjänstesektorn. 

Hushållens konfidensindikator steg 1,8 enheter i april, till följd av en mer optimistisk syn på den egna ekonomin. Hushållens syn på den svenska ekonomin fortsätter att vara klart mer pessimistisk än normalt.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×