KONJUNKTURBAROMETERN: Hushållen väntar sig ökad arbetslöshet

Publicerad 29/10, 2019 kl. 15:23

Barometerindikatorn föll ytterligare i september, dock marginellt, från 95,0 i augusti till 94,6. Indikatorn har därmed fallit 16,7 enheter det senaste året och pekar sedan ett antal månader tillbaka på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

De senaste månadernas fall i konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin bromsade in och indikatorn vände istället upp med en dryg enhet. Den ligger dock fortsatt något under det historiska genomsnittet vilket förklaras av industriföretagens dämpade produktionsplaner.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggning steg något i september, till en nivå strax över det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av starkare signaler från företagen inom anläggningsverksamhet medan konfidensindikatorn för husbyggande ligger kvar i nivå med det historiska genomsnittet.

Detaljhandelns konfidensindikator steg i september och pekar på ett sammantaget starkare läge än normalt. Signalerna är positiva från handel med motorfordon och dagligvaruhandel medan sällanköpshandlarna är något mer dämpade.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll något i september och fortsätter att peka på ett jämförelsevis svagt stämningsläge. Samtliga i indikatorn ingående frågor bidrog till nedgången. Efterfrågan uppges förvisso ha ökat de senaste månaderna och den egna verksamheten bedöms ha förbättrats, men i mindre utsträckning än normalt. Även förväntningarna på efterfrågeutvecklingen de kommande månaderna är jämförelsevis låga.

Hushållens konfidensindikator föll till den lägsta nivån sedan december 2012. Mest har synen på den svenska ekonomin försvagats. Makroindex har fallit rejält de senaste två månaderna och pekar nu på en betydligt mer pessimistisk syn på den svenska ekonomin än normalt. Förväntningarna på arbetslösheten bidrog mest på nedåtsidan.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×