Viktigt meddelande från Rentalbolagen: Maskiner kan inte permitteras!

Publicerad 16/6, 2020 kl. 12:53

Den svenska byggindustrin står inför ett allvarligt läge där byggindustrin som sådan och maskinuthyrningsbranschen kan drabbas mycket hårt med en långvarig nedgång som följd. Rentalbolagen med branschföreningarna Swedish Rental Association och Hyreskedjan ger i denna artikel konkreta exempel på hur en kollaps av Sveriges byggindustri kan undvikas.

Sveriges maskinuthyrningsbransch består idag av 260 företag (medlemmar i Swedish Rental och Hyreskedjan), totalt 6000 anställda som tillsammans omsätter SEK18 miljarder.

 

Rentalbolagen är byggsektorns produktionsförutsättning

Den svenska rentalbranschen är en av Europas modernaste och i framkant när det gäller arbetsmiljö och resurseffektivitet. Den har kunskap och kompetens som byggts upp under lång tid i nära samverkan med byggare och myndigheter. Maskinuthyrare är en strategisk resurs för hela byggsektorn och en avgörande del i värdekedjan för ett effektivt samhällsbygge. Tack vare rentalbranschens snabba utveckling, höga förädlingsnivå av tjänster, att hyra ut funktion snarare än maskin i en cirkulär process, blir uthyrning en av de viktigaste komponenterna för en klimatsmart utveckling av byggsektorn. Genom att maskinparken delas via uthyrningsföretagen uppnås en högre nyttjandegrad, minskad miljöpåverkan och en säkrare arbetsmiljö med en modernare maskinpark.

De svenska uthyrarna är idag organiserade i två branschföreningar som samverkar under namnet Rentalföretagen för att gemensamt verka för branschens utveckling.

Genom maskinuthyrningsföretagens funktion, att tillhandahålla allt i byggmaskiner, utrustning samt tillhörande tjänster, är Rentalbolagen ofta först på en byggarbetsplats. De etablerar bodar, belysning, arbetsplattformar mm, och är de sista därifrån när de plockar ner stängslet när bygget är klart. Rentalbolagen finns med i hela processen som en strategisk partner som försörjer arbetsplatsen med allt från logistik, maskiner och utrustning till kompetens, utbildning och förnödenheter.

Inom byggsektorn är Rentalbolagen en tidig konjunkturindikator som snabbt känner av förändringar i marknaden. En ökad eller minskad orderingång syns hos Rentalbolagen långt innan det syns i konjunkturstatistiken för bygg.

 

Allvarligt läge

Rentalbolagen såg redan i slutet av mars att många små projekt avbokades eller ställdes in då mindre näringsidkare och privatpersoner blev oroliga för sin ekonomi till följd av Coronas samhällseffekter. Samtidigt drog tillverkningsindustrin ner på underhålls och utvecklingsprojekt. 

Sedan början av april ser Rentalbolagen tecken på att höstens orderingång kraftigt bromsats upp för medlemsföretagen, vilket tyder på att antalet planerade byggstarter och utrustningsprojekt minskat. Det indikerar att byggföretagens kunder är osäkra på att gå vidare med planerade kommande projekt. Sammantaget skapas en kedjeeffekt i flera branscher som påtagligt riskerar att påverka den svenska sysselsättningen och Sveriges ekonomi.

 

Hur kan vi förhindra en kollaps i Svensk Byggindustri?

Uthyrningsföretagen minskar byggsektorns kapitalbindning genom att flexibelt och snabbt tillhandahålla nödvändig produktionsutrustning för bygg-, service och underhåll. Dessutom har rentalbranschen ett stort fokus på arbetsmiljön och bidrar till säkrare arbetsplatser genom att tillhandahålla rätt maskiner för rätt tillfälle. Detta kräver tunga investeringar i maskiner och utrustning som i sin tur medför stora kapitalkostnader. Personal kan permitteras men inte maskiner. Om Rentalbolagens medlemsföretag tvingas i konkurs riskerar det att leda till en förlängd nedgång i byggindustrin. Samt på sikt en märkbar fördyrning av byggkostnaderna då betydande kapital krävs för om- eller nystartade uthyrningsföretag. En lärdom från tidigare nedgångar är att den svaga svenska kronan kan tvinga företagen att investera i en sämre maskinpark än den som avyttrades under krisen.

Därför är det av stor vikt för Sveriges samhällsutveckling, ekonomi och sysselsättning att det sätts in åtgärder som kan motverka en kollaps inom svensk byggsektor. När dessa åtgärder utformas måste en förståelse finnas för att byggindustrins produktionsresurser finns inom rentalföretagen, samt att effekterna reellt påverkar svensk sysselsättning och ekonomi. Det måste även finnas ett fokus på åtgärder som gynnar de företag som direkt bidrar till svensk sysselsättning och därmed till samhällets skatteintäkter. Rentalbolagen föreslår därför följande direkta åtgärder:

För att motverka en kollaps i svensk byggsektor och i rentalföretagen, med stora konsekvenser i samhällsekonomin:

• Inför ett tillfälligt ökat ROT-avdrag
ROT-avdrag kan stimulera efterfrågan hos små och medelstora byggföretag i hela landet. Här finns basen i svensk byggsektor.

• Skapa förutsättningar för en upprustning och renovering i allmännyttans fastigheter med staten som garant av finansiering
Projekten utförs ofta av medelstora lokala eller regionala byggföretag vilket genererar spridningseffekter i det lokala näringslivet. 

• Satsningar/stöd till kommuner för renoveringar av kommunala lokaler med staten som garant av finansiering
Projekten utförs ofta av medelstora lokala eller regionala byggföretag vilket genererar spridningseffekter i det lokala näringslivet.

För att stödja Rentalföretagen:

• Uthyrningsbranschen (främst SNI 7739) måste omfattas av redan införda åtgärder och program
Vår kris riskerar att inledas senare i år, från augusti/ september, i dagsläget tyder mycket på att den kan fortgå under höst och vinter.

Nyhetsbrev

PDi TV

Info

×